Úřední překlad Polského jazyka

Kvalitně. Rychle. A navíc za nejlepší cenu v centru Prahy!
Cena pro soukromé klienty 399 Kč včetně DPH!

Máme pro Vás k dispozici tým zkušených překladatelů / soudních znalců. Kteří pro Vás překlad rádi vyhotoví v potřebném termínu.

Sídlo firmy – Praha 1

Moudrý překlad, s.r.o.
Palác Koruna, 3. patro
Václavské náměstí 1/846
110 00, Praha 1

Telefon:+ 420 270 003 050
Fax:+ 420 270 003 067
Nonstop linka:+ 420 608 916 000
e-mail: marketingce@moudrypreklad.cz

Provozovna – Praha 9

Moudrý překlad, s.r.o.
K Cihelně 679
190 15, Praha 9 – Satalice

Telefon:+ 420 270 003 060
Fax:+ 420 270 003 058
Nonstop linka:+ 420 608 916 000
e-mail: info@moudrypreklad.cz

Soudní překlad

Soudní překlad (někdy nazývaný úřední překlad, ověřený překlad nebo také překlad s kulatým razítkem aj.) je typ překladu dokumentu, který vyžadují zejména úřady (české i zahraniční) a jiné instituce. Soudní překlad je nejčastěji požadován u dokumentů jako jsou diplomy, rodné a oddací listy, výpisy z rejstříku trestů atd. Překlad může vyhotovit pouze překladatel, který byl jmenován soudem k vyhotovování soudních překladů.

Soudní překlad je vždy neodlučitelně svázán s překladem a zároveň opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Nejčastěji je překlad vázán trikolórovou šňůrkou, ale může být také prošit sešívačkou apod. Tlumočnická doložka potvrzuje, že tlumočník (překladatel) je jmenován soudem k vyhotovování ověřených překladů – je zde také uvedeno, kdy a který soud jej jmenoval, dále je zde uvedeno, pod jakým číslem je překlad zanesen do tlumočnického deníku tlumočníka, který překlad vyhotovil.

Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho notářskou kopii.

Podrobnosti popisuje Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Apostila

(tj. připojení ověřovací doložky, tzv. apostily) Apostilace je ověření veřejné listiny pro účely použití v zahraničí neboli tzv. vyšší ověření. Apostilou potvrzuje orgán státu (v ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR), kde byla listina vydána, její pravost. Proces získání tohoto ověření je jednodušší než v případě superlegalizace. Apostilu lze ovšem uplatnit pouze při styku mezi státy, které jsou smluvními státy Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961. Tato úmluva odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila. Odpadá tedy ověřování listiny zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita.

Stejně jako v případě superlegalizace zde platí, že vyšší ověření (zde apostila) se připojí k listině až poté, co je listina ověřena orgánem státní správy, jež je nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. vysvědčení vydané školou, je opatřeno razítkem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR). Až poté je listina ověřena apostilou.

K ověřování je nutné předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), popř. plnou moc.

Ceny
našich
služeb

Cenu překladu ovlivňuje mnoho faktorů, jako je například délka a náročnost textu, zdrojový a cílový jazyk či rychlost zhotovení. Proto raději kontaktujte některou z našich manažerek, rádi vám připravíme kalkulaci dle konkrétního zadání.

Na jakoukoliv poptávku Vám vypracujeme nabídku a cenovou kalkulaci. Kontaktujte nás prosím.

Poptávka online